Odstąpienie od umowy

Kancelaria prawna specjalizuje się w doradztwie prawnym w obrębie prawa cywilnego. Świadczymy też pomoc przy odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy KC rozumiane jest jako jednostronne oświadczenie woli, które kształtuje prawo.

Należy pamiętać, że niesie ono określone skutki w postaci wygaśnięcia stosunku prawnego. Z reguły mówimy o wygaśnięciu:

  • ze skutkiem ex tunc – od chwili zawarcia umowy
  • ze skutkiem ex nunc – występuje w przypadku umów trwałych. Wygaśnięcie następuje od chwili złożenia odstąpienia

Kancelaria prawna oferuje kompleksową analizę umowy ze szczegółowym określeniem skutków prawnych. Świadczymy pomoc w złożeniu skutecznego odstąpienia od umowy zlecenia etc. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdej sprawy i maksymalnie krótki termin realizacji zlecenia. Jesteśmy kancelarią elastyczną i świadczymy pomoc prawną na odległość poprzez pocztę elektroniczną.

W jakich sytuacjach przysługuje odstąpienie od umowy kc?

Kodeks cywilny stanowi o możliwości odstąpienia od umowy w trzech sytuacjach:

  • w przypadku zwłoki z wykonaniem zobowiązania – art. 491 § 1 k.c. – następuje w momencie, gdy strona dopuszcza się zwłoki w realizacji postanowień umowy. Druga strona w takiej sytuacji ma prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu realizacji pod groźbą odstąpienia od umowy. Nie nakreślając terminu dodatkowego może żądać natychmiastowego naprawienia szkody. W przypadku, gdy strona nie wywiązuje się jedynie z części umowy druga strona ma prawo do odstąpienia tylko w tym zakresie.
  • W przypadku niemożliwości świadczenia – art. 493 § 1 k.c. – odstąpienie jest możliwe, gdy strona nie może zrealizować postanowień umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. Strona może również żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonanego zobowiązania. Gdy zawarto je w umowie i zostało niewykonane jedynie po części strona ma prawo odstąpić od umowy, gdy brak kompleksowej realizacji ma znaczenie.
  • W przypadku, gdy zawarto w umowie prawo do odstąpienia – strona ma prawo do odstąpienia od umowy, gdy w jej treści zawarto zastrzeżenie o możności jej zerwania.