Odszkodowania – wypadki komunikacyjne

Udzielamy pomocy prawnej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których efektem może być dotkliwy uszczerbek na zdrowiu jak i śmierć człowieka. Przepisy prawa przewidują nie tylko naprawę powstałej szkody majątkowej, ale również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, która choć nie ma charakteru majątkowego jest równie boleśnie odczuwana przez poszkodowanych.

Poszkodowany dochodzi roszczeń o naprawienie szkód powstałych wskutek zajścia wypadku komunikacyjnego nie od sprawcy zdarzenia a bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tzw. OC.

Ważne informacje i wskazówki:

Szkody podlegające rekompensacie:

1      szkoda na mieniu

2      szkoda na osobie majątkowa

3      szkoda na osobie niemajątkowa (krzywda)

Roszczenia przysługujące osobie bezpośrednio poszkodowanej jeśli nie nastąpiła śmierć poszkodowanego o:

1      odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów i utraconych korzyści np. kosztów naprawy pojazdu, zwrot utraconych zarobków

  • w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia u poszkodowanego:

2      zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz wszelkich innych celowych kosztów i wydatków np. kosztów szczególnego odżywiania czy pielęgnacji

  • jeśli poszkodowany stał się inwalidą dodatkowo:

3      suma potrzebna na koszty przygotowania go do wykonywania nowego zawodu

4      zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

  • w razie całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej:

5      renta wyrównawcza przeznaczona na wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku

  • w razie zwiększenia się potrzeb poszkodowanego:

6      renta na pokrycie kosztów utrzymania poszkodowanego np. na zakupu środków lokomocji

  • w razie zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość:

7      renta jako rekompensata za utraconą szansę osiągnięcia sukcesu zawodowego

Obowiązek świadczenia renty (pkt. 4, 5,6) można zastąpić jednorazowym odszkodowaniem zwłaszcza jeśli poszkodowany stał się inwalidą, w tej sytuacji poszkodowany traci prawo do renty.

Roszczenia przysługujące osobie bezpośrednio i pośrednio poszkodowanej jeśli nastąpiła śmierć poszkodowanego o:

1      zwrot kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego

2      odszkodowanie jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych

3      renta alimentacyjna dla osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny

4      zadość uczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.