Odszkodowania – błędy medyczne

Pacjenci – ofiary błędów lekarskich i innych zaniedbań medycznych – objęci są szczególną ochroną prawną. Lekarz i inni pracownicy służb medycznych w swoim działaniu powinni zachowywać najwyższą staranność, mając na szali życie lub zdrowie człowieka. Z całą stanowczością należy podkreślić, że pacjent jest podmiotem a nie przedmiotem świadczeń lekarskich, a jego prawa powinny wyznaczać granice działań lekarskich.

O błędzie medycznym czy też niezachowaniu podstawowych reguł ostrożności i staranności przez lekarza i innych pracowników zakładów leczniczych decydują okoliczności konkretnego przypadku.

Wskazówek w ustalaniu odpowiedzialności lekarza należy upatrywać w art. 4 ustawy o zawodzie lekarza (1997 r.) stanowiącym o tym, że lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie z:

 • wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej
 • dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób
 • z zasadami etyki zawodowej oraz
 • z należytą starannością

Błąd medyczny lub zaniedbanie obowiązków staranności może być efektem:

 • chybionej diagnostyki
 • użycia niewłaściwej aparatury
 • zastosowania nieprawidłowej techniki leczenia schorzenia
 • nietrafnej oceny przeprowadzonych badań
 • pogwałcenia praw pacjenta zwłaszcza prawa do informacji
 • ignorancji objawów choroby i odmowy udzielenia pomocy
 • niezrozumienia w komunikacji z pacjentem
 • nieprawidłowej organizacji placówek służby zdrowia
 • lekceważącego traktowania chorych

a skutkuje:

 • roszczeniem o zapłatę odszkodowania
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę czy też 
 • odpowiedniej renty.

Na wystąpienie błędu medycznego mogą wskazywać:

 • nagła śmierć pacjenta
 • ciężkie powikłania jako efekt zastosowanych metod leczenia

Nie zawsze jednak śmierć pacjenta czy wystąpienia u niego negatywnych skutków leczenia, pogorszenie stanu zdrowia przesądzają o wystąpieniu błędu medycznego.