Odszkodowania – zalania i inne zdarzenia losowe

Przyczyną szkód majątkowych oraz szkód na osobie mogą być przykre zdarzenia takie jak wypadek przy pracy, wypadek w gospodarstwie rolniczym, zalanie, pożar, kradzież. Katalog zdarzeń losowych nie jest zamknięty, a zatem każda sytuacja, której następstwem jest szkoda, powinna zostać poddana ocenie prawnej celem ustalenia roszczeń przysługujących poszkodowanemu. W sprawach odszkodowawczych wyróżnia nas indywidualne podejście, zaangażowanie i głębokie zrozumienie dla tragedii ofiar wypadków.

Przepisy prawa przewidują rekompensatę pieniężną nie tylko za szkodę majątkową ale również za krzywdę rodzącą ból i cierpienie.

Szkoda może powstać na skutek: 

 • wypadków w gospodarstwie rolnym
 • wypadków przy pracy
 • zalania mieszkania
 • pożaru w mieszkaniu
 • kradzieży mienia np. pojazdu
 • zniszczenia lub uszkodzenia transportowanego towaru
 • opóźnienia lub odwołania lotu
 • oraz innych zdarzeń

Nasza interwencja prowadzi do uzyskania:

 • stosowanego odszkodowania
 • zadośćuczynienia pieniężnego
 • odpowiedniej renty

Istotnym jest zgromadzenie dokumentacji, która wykazuje poniesioną szkodę, w szczególności dotyczącej okoliczności zdarzenia, poniesionych kosztów, strat.