Pomoc prawna dla cudzoziemców

Nasze usługi doradcze świadczone cudzoziemcom w zakresie:

 1. legalnego przekroczenia granicy i pobytu na terytorium RPdotyczą:
 • złożenia wniosku wizowego i dalszego postępowania w tym przedmiocie
 • postępowania w razie odmowy wydania wizy
 • postępowania w razie wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy
 • złożenia wniosku o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
 • postępowania w razie odmowy udzielenia zezwolenia lub cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
 • złożenia wniosku o zezwolenie na osiedlenie się
 • złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE
 • postępowania w razie zezwolenia na osiedlenie się czy pobyt rezydenta długoterminowego WE lub cofnięcia zezwolenia
 • postępowanie w przedmiocie wydania lub wymiany karty pobytu
 • złożenia wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
 • przygotowania i rejestracji zaproszenia dla cudzoziemca
 1. legalnego podjęcia i wykonywania pracy na terytorium RPdotyczą:
 • złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przedłużenie zezwolenia
 • postępowania w razie odmowy lub uchylenia wydania zezwolenia na pracę
 • obowiązków spoczywających na pracodawcach zamierzających zatrudnić cudzoziemców
 1. uzyskania obywatelstwa polskiegodotyczą:
 • postępowania o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP
 • nabycia obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem polskim
 1. edukacjidotyczą:
 • nauki w przedszkolach
 • nauki w szkołach podstawowych
 • nauki w gimnazjach
 • nauki w szkołach ponadgimnazjalnych
 • studiowania na polskich uczelniach
 • pracy w charakterze nauczyciela akademickiego

WAŻNE: Dziecko każdego cudzoziemca również przebywającego nielegalnie w Polsce może uczęszczać do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum na warunkach obowiązujących obywateli polskich.

 

W obszarze nabywania nieruchomości przez cudzoziemców Zespół Kancelarii:

1      prowadzi postępowania o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce

2      sporządza wnioski o uzyskanie zezwolenia i pomaga w skompletowaniu potrzebnych dokumentów

3      ustala stan prawny nieruchomości

4      prowadzi postępowania o uzyskanie promesy, czyli przyrzeczenia wydania zezwolenia

5      ustala, czy nabycie danej nieruchomości wymaga udzielenia zezwolenia

6      prowadzi postępowania w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia

7      reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych w przypadku wyrażenia sprzeciwu przez właściwych ministrów

8      reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych

9      doradza przy nabyciu drugiej i kolejnej nieruchomości w Polsce

ZASADA:

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie także Minister właściwy do spraw Rozwoju Wsi.
Pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu ochrony na terytorium RP a nasze wysiłki koncentrują się na przygotowaniu i prowadzeniu postępowań:

◦      o nadanie statusu uchodźcy

◦      o udzielenie ochrony uzupełniającej

◦      o udzielenie azylu

◦      o udzielenie zgody na pobyt tolerowany

◦      o udzielenie ochrony czasowej.

◦      w razie odmowy udzielenia ochrony

 • Ponadto pomagamy cudzoziemcom w uzyskaniu na terytorium RP:

◦      świadczeń socjalnych w tym zakwaterowania i wyżywienia

◦      świadczeń pieniężnych

◦      przyjęcia do ośrodka dla uchodźców

◦      opieki medycznej

◦      pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju, do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu

WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Status uchodźcy przyznaje się cudzoziemcowi z powodu prześladowań na tle:

◦      rasy

◦      religii

◦      narodowości

◦      przynależności do określonej grupy społecznej

◦      przekonań politycznych

 1. Ochrony uzupełniającej udziela się cudzoziemcowi w przypadku następujących zagrożeń w kraju pochodzenia:

◦      orzeczenie kary śmierci

◦      wykonanie egzekucji

◦      tortury

◦      nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie

◦      poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego

 1. Zgodę na pobyt tolerowany otrzymuje cudzoziemiec w sytuacji gdy jego wydalenie grozi:

◦      naruszeniem prawa do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego

◦      torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem

◦      zmuszaniem do pracy

◦      pozbawieniem prawa do rzetelnego procesu sądowego

◦      ukaraniem bez podstawy prawnej

◦      naruszeniem prawa do życia rodzinnego