Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Często gdy dojdzie już do rozwiązania małżeństwa przez rozwód pojawia się problem podziału majątku wspólnego. Czym jest majątek wspólny? Otóż zazwyczaj są to wszystkie składniki majątkowe które strony nabyły w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, a które istniały na dzień rozwiązania małżeństwa, a nie podlegają wyłączeniu z tego majątku na zasadach szczególnych, np. nie pochodzą z majątku odrębnego jednego z małżonków albo z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży składnika majątku pochodzącego z majątku odrębnego jednego z współmałżonków.

W jaki sposób dokonuje się takiego podziału? Można to zrobić w przypadku zgody obu małżonków przed notariuszem w drodze aktu notarialnego albo w razie braku zgody obu małżonków w ramach postępowania o podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności. W jaki sposób sąd dokonuje takiego podziału? Sąd może znieść współwłasność wspólnej nieruchomości poprzez przyznanie jej jednemu z byłych małżonków na wyłączną własność za spłatą drugiego byłego małżonka lub może nakazać sprzedaż tego mieszkania i podział środków uzyskanych z tej sprzedaży.

W postępowaniu sądowym jest możliwe ustalenie nie równych udziałów w majątku wspólnym, np. 3/1 i 1/4 lub 2/3 i 1/3, w sytuacji gdy wykaże się że przyczyniło się w  większym stopniu  do powstania tego majątku i gdy zasady współżycia społecznego za tym przemawiają.

Kliknij i zobacz, jak możemy Ci pomóc w sprawie o rozwód oraz podział majątku w Katowicach.